top of page

- משחקים של כוח -

Power games: Huizinga vs. Klein - approaches to play

"טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי", הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות, אונ' חיפה, דצמבר 2014 כרך 4, גיליון 2.

המשחק מהווה אחד מנושאיה הנכבדים של המחשבה האנושית. היקפם הרב של המקורות, מציג בפנינו עד כמה שכיחים גילויי המשחק בתרבויות ובתקופות השונות ומה רבים ההקשרים, שבהם הם  עולים לפני המחשבה האנושית. יחד עם זאת,  שפע זה של מקורות מצביע גם  על מיעוט ודלות ידיעותינו בתופעה זו וגלגולי צורותיה. מאמר זה מבקש לערוך דיאלוג בין שתי גישות מעולמות תוכן שונים ומנוגדות זו לזו בנושא המשחק, האחת - משנתו של יוהאן הויזינגה (האויזינחה), מתחום הפילוסופיה והתרבות והשנייה - משנתה של מלאני קליין, פסיכואנליטיקאית מתחום הפסיכואנליזה.

 

מטרת הדיאלוג בין שתי הגישות, היא בחינת יחסי הכוח הפועלים בשדה המשחק בהתאם להגדרותיו של פוקו למושג הכוח. מהלך החקירה דן בנקודות הבאות: אופן הפעולה הגלוי והסמוי של שדה הכוח המשחקי, כיצד היבטים של כוח באים לידי ביטוי בחירותו ושיחררו של האדם המשחק, תפיסת מהותו של האדם המשחק, הסדר הקיים בשדה המשחק ואסטטיקת המשחק.

 

 

  • לקריאת המאמר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page