top of page

- פרדיגמת המשחק – 

אונ' בר-אילן, המחלקה ללימודים בין תחומיים, התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות,

מסלול פסיכואנליזה ופרשנות. תוכנית מחקר לקראת עבודה לשם קבלת תואר דוקטור.

הפרדיגמה היא ניסיון להציע מסגרת תיאורטית בה המשחקיות הינה הפעולה הראשית המתרחשת בטיפול באופן בלתי אמצעי, בלתי מכוון וחסר אינטרפרטציה מגמתית. הפרדיגמה מתייחסת לשאלות הבאות: מה היא זהות האדם המשחק? מה היא חרות האדם המשחק? ומהם יחסי הכוח במשחק?

 

מסכת המשחק הינה הצעת מחקר לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול פסיכואנליזה ופרשנות בבר-אילן. מסכת זו אינה שיטה טיפולית, אלא מסגרת כללית לעבודה עבור שיטות טיפול אחרות. מטרתה, בין היתר, היא לתת מענה הולם ליחסי הכוח בטיפול ולאפשר שימוש הדדי ויצירתי בכוח המשחקי של פרקטיקות קליניות שונות. הפרדיגמה מתבססת על דיאלוג בין פילוסופיות מהמזרח ופילוסופיה מערבית. לפיה, הדרך להימלט מהמכמורת הכוחנית אשר נוצרת במנגנון הדואלי ולהתקרב לבוננות נקייה על הטיפול נמצאת באמנות המשחק.

 

bottom of page